Bardoseneticcube & Vresnit & Kshatriy "Creation"
CD, ltd. 580 + ltd. 28 spec. ed., Vetvei (V20), 2011
Bardoseneticcube & Vresnit & Kshatriy - Creation 1. Bardoseneticcube Za Verhom
2. Bardoseneticcube Golymba
3. Vresnit feat. Kshatriy Time Is Art
4. Kshatriy Well Of Soul
5. Vresnit feat. Kshatriy Anahata
6. Kshatriy Intention
7. Vresnit Tvorenie
BARDOSENETICCUBE:
Igor Potsukailo : soundkonstruktor
Eduard Dragunov : overtone singing
Alla Ryzenkova : vocal

VRESNIT:
Sergey Ilchuk : creation

KSHATRIY:
Sergey Uak-Kib : capture > transformation > manifestation

Mastering: Sergey Uak-Kib (tracks 3-7), Igor Potsukailo (tracks 1-2)
Concept & design by Sergey Ilchuk (Vetvei & Vresnit Art)
© 2006 Radionoise.ru