Bardoseneticcube / Zaubertote "Strashilka"
CDR, ltd. 96, Extremal Psychonauts, (ExPsy 010), 2008
Bardoseneticcube / Zaubertote - Strashilka 8 untitled tracks.
Rec & mix - november 2003, St. Petersburg.
© 2006 Radionoise.ru